Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Fysiotherapie en Fysiofit Schambergen, tevens handelend onder de naam Bekkencentrum Schambergen, hecht grote waarde aan uw privacy. Hierdoor gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij respecteren alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Om u uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat uw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over ons

Volledige naam : Fysiotherapie en Fysiofit Schambergen, tevens handelend onder de naam      

                              Bekkencentrum Schambergen. 

Adres               : Maria Gorettiplein 22 6462 XB Kerkrade (hoofdvestiging)

Website           : www.fysioschambergen.nl en www.bekkencentrumschambergen.nl

E-mail              : info@fysioschambergen.nl en info@bekkencentrumschambergen.nl

Telefoonnr.      : 045-5455931

KvK-nummer    : 56866259

 

Mevrouw Charlotte Schambergen is de functionaris voor de gegevensbescherming.

 

Uw persoonsgegevens 

Voor de diensten die wij aanbieden kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vindt u een overzicht, welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Profielfoto (via app);
 • Gegevens zorgverkering;
 • Gegevens huisarts;
 • Gegevens verwijzer. 

 

Wij verzamelen daarnaast ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk de (medische) gegevens die de maken hebben met uw gezondheid. Daaronder:

 • Bij zwangerschap, de uitgerekende datum bevalling;
 • Behandelresultaten;
 • Onderzoeksresultaten.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

U bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer u de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten mogelijk niet uitgevoerd worden door ons voor en ten behoeve van u.

 

 

 

 

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden, waarvoor wij (uw) persoonsgegevens kunnen verzamelen: 

 

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het afsluiten van betaalde abonnementen;
 • Het (in) gebruik (nemen) van het cliëntdossier;
 • Het (in) gebruik (nemen) van het patiëntdossier;
 • Het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat u zegt wie u bent, wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld 

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende gronden: 

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Marketing: Als u een dienst van ons afneemt, dan kunnen we u na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kunnen wij (blijven) groeien en onze naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van uw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. U heeft bovendien altijd het recht om zich af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onder andere fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heeft u het recht hier bezwaartegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na uw bezwaar per direct mee worden gestopt.

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele - en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. 

 

Indien wij gebruik maken van andere cookies waaronder, Google Analytics Cookies of Tracking Cookies zullen wij dit kenbaar maken zodra u onze website bezoekt. Hierbij kan het wel zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Wij vragen hiervoor dan ook uw uitdrukkelijke toestemming bij het bezoeken van onze website.

 

Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

 

Op onze site worden video’s geplaatst. Dit kan een eigen gemaakte video zijn maar ook een YouTube video. Wanneer wij een YouTube video plaatsen op onze site, hebben wij de privacy modus ingeschakeld via YouTube. Dit wilt zeggen dat YouTube geen persoonsgegevens van u registreert, tenzij u de video afspeelt. 

 

Website & Social media

Wij plaatsen reviews op het openbare gedeelte van onze website. Maar uitsluitend na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van u. Daarbij plaatsen wij enkel uw naam en profielfoto. Reviews kunnen op verzoek geanonimiseerd worden, ook achteraf. 

Op onze website staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. 

Indien u zelf een bericht, een review of dergelijke op de sociale mediapagina’s of elders van/over ons plaatst, worden uw naam en eventueel uw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra u kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s uw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens kunnen bovendien worden meegenomen in de zoekmachine resultaten.

Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Aanbiedingen & nieuwe producten/diensten/cursussen

Op onze website, telefonisch, via de App als ook via berichten op onze Social media pagina’s die u kunt liken, houden wij u graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwe diensten en/of producten. Dit doen wij ook via onze nieuwsbrief waarvoor u zich kunt inschrijven maar ook weer kunt afmelden. Na afmelding ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons.

 

Uw persoonsgegevens binnen de praktijk en delen met derden

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Het betreft onder meer de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen de praktijk, eventuele stagiaires als ook onze administratieve krachten. Door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot uw dossier, zijn de gegevens in uw dossier niet toegankelijk voor onbevoegden. 

 

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende externe derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

 

 

 

 

Wij delen echter geen bijzondere persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Deze derden zijn in ieder geval:

 

 • de hostingprovider die de website op zijn server heeft staan;
 • de bankrelatie/ betaalsysteem;
 • de partij die onze administratie verzorgt;
 • de derde(n) die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven vanuit Nederland naar een land buiten de EU, ook ‘derde land’ genoemd, als dat land voldoende bescherming biedt. Doorgifte naar een derde land mag enkel op basis van:

 • Adequaatheidsbesluit;
 • Passende waarborgen;
 • Binding Corporate Rules (CBR) of
 • Specifieke uitzonderingen, waaronder (niet limitatief):
 1. uw uitdrukkelijke toestemming of;
 2. doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst in uw belang of;
 3. doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. 

De bijzondere gegevens waaronder rapportages worden enkel gedeeld met derden op uw verzoek en/of na uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor. 

Gegevens van kinderen tot 16 jaar worden wel verstrekt aan ouders en/of hun wettelijke vertegenwoordigers.

In beginsel delen wij geen persoonsgegevens naar landen buiten de EU, behoudens de situatie dat uw zorgverzekeraar gevestigd is in een niet EU-land. 

De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze patiënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor kan uw e-mailadres na uw laatste behandeling doorgegeven worden aan “de Fysio Prestatie Monitor”. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van ons te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden uw persoonsgegevens nog 15 jaar bewaard.

 

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website en cliënt/patiëntdossier

Wij houden de website zo veilig mogelijk. Uw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast worden de website als ook de systemen die wij gebruiken ten behoeve van uw dossier goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging en veilige omgeving te verzekeren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen we u om uw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over uw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze verklaring te wijzigen. De meest actuele versie van deze verklaring treft u steeds aan op onze website. Het verdient aanbeveling deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 

Privacyverklaring 1.2, april 2023